Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Als de factuur dan binnen de 14 dagen na ingebrekestelling nog niet betaald is zal deze naar een incassobureau gestuurd worden.

Artikel 2

Elke bestelling/goedkeuring offerte betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken. Dit zal in de rechtbank gebeuren in Aalst/ Dendermonde. van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van het voorschot of 25% van het bedrag

Artikel 6

Bij het plaatsen is de garantie 1 maand geldig. Bij een keuring/herkeuring is dit alleen geldig aan toegebrachte materialen en documenten. De garantie verloopt 30 dagen na de factuurdatum.

Artikel 7

De prijs op de factuur tegenover de offerte kan anders zijn naarmate de werken lopen. De klant zal voor deze extra's verwittigd worden

Contactgegevens

Electrotechnieken DS
Raffelgemstraat 16 B10
9300 - Aalst


Tel.: 053 22 00 22053 22 00 22
BTW BE 0678.812.235

BATIBOUW+ PARTNER

Elektrische Installaties| Elektriciteitswerken| Domotica| Elektrische Laadpaal| Verlichting Plaatsen| Algemene Voorwaarden